Vilkår og betingelser for arrangement/turer/kurs

Dette dokumentet må leses før påmelding på arrangement/turer/kurs i regi av Heidenstrøm eventyr. Ved påmelding av flere deltagere må du sørge for at alle deltagere leser og godtar punktene på dette dokumentet, alt må leses, men vi vil trekke frem punkt 1 som spesielt viktig. Ved betaling for arrangement/turer/kurs i regi av Heidenstrøm eventyr blir denne avtalen automatisk godtatt. Derfor anbefaler vi at punktene leses grundig før innbetaling.

Partene
Halvoyakajakk.no eies og drives av Heidenstrøm eventyr. Selger er Heidenstrøm Eventyr, Herman Foss’ gate 8A, 0171 OSLO, Jostein@halvoyakajakk.no, (0047) 950 66 338, Org.Nr. 923 082 956. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling/booking, og betegnes i det følgende som deltager/deltageren.

Vilkår og betingelser for arrangement/turer/kurs


1. Sikkerhet, ansvar og medansvar på guiding, arrangement, turer og kurs i regi av Heidenstrøm eventyr

Deltakelse på arrangement i natur vil innebære en viss risiko for uhell og skader. Heidenstrøm eventyr søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av kvalifiserte guider og/eller instruktører og ved at våre guider og instruktører forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

Guiden/instruktøren har det overordna ansvaret for sikkerheten til gruppa. Guiden/instruktøren er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i natur og mulige faremomenter. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at Guiden/instruktøren skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

 • Rette seg etter Guidens/instruktørens anvisninger under hele arrangementet
 • Innrette seg som en del av gruppa
 • Stoppe/vente ved avtalte plasser
 • Sørge for at en selv ikke går fra eller forlater gruppen

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

 • Det er viktig at den enkelte deltager informerer arrangøren om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten og/eller gjennomføringen av arrangementet.
  Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse.
 • Den som bestiller et arrangement/tur/kurs på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta på arrangementet, kan følge det reglement Heidenstrøm eventyr har satt, og at det aktuelle arrangementet/turen/kurset er av slik art at den/de påmeldte kan delta uten belastninger for seg selv eller andre.
 • Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Heidenstrøm eventyr ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av Heidenstrøm eventyr.


2. Påmelding/Avtalens inngåelse og levering/utførelse

2.1 Påmelding/avtalens inngåelse

Avtalen mellom Heidenstrøm eventyr og deltager(e) ansees inngått ved deltagers betaling av arrangementet eller påmeldingsavgiften. Normal vil hele beløpet betales ved påmelding. Ved bruk av faktura eller depositum som påmeldingsavgift har denne fakturaen normalt 3 dagers betalingsfrist eller forfall senest 2 dager før arrangementsstart.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på Heidenstrøm eventyrs konto 2 dager etter forfall, kan Heidenstrøm eventyr heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

2.2 Levering/utførelse

Tjenestene våre utføres til avtalt tid mellom deltager(e) og Heidenstrøm Eventyr. Ved åpne arrangement utføres arrangementene på de stedene og tidene satt opp i kalenderen på hjemmesiden (med mindre et av punktene under punkt 7 kommer til spille). Eller tjenesten utføres etter spesiell avtale med deltager, da på det tidspunktet og stedet avtalt med deltager (med mindre et av punktene under punkt 7 kommer til spille).


3. Betalingsvilkår og betalingen

3.1 Betalingsvilkår

Eventuelt restbeløp, dvs arrangementets kostnad minus påmeldingsavgiftens (depositumets) størrelse betales, om ikke annet er avtalt, etter at arrangementet er avviklet. Heidenstrøm eventyr har normalt 3 dagers betalingsfrist på depositum/påmeldingsavgift og 7 dagers betalingsfrist ved sluttfakturering.

3.2 Betalingen

Heidenstrøm eventyr tar betalt enten via betalingsløsningen på nettsiden som er Vipps Checkout, via vippsnummer eller via faktura. 

Depositum og påmeldingsavgift er deler av arrangementets fulle pris. Heidenstrøm eventyr setter vanligvis depositumet og påmeldingsavgiften til 30% av arrangementets fulle pris. Ved bruk av depositum og påmeldingsavgift så betales dette via faktura, resten av arrangementets fulle pris betales da etter arrangementet også via faktura.


4. Hva er inkludert i prisen

Hva som er inkludert i prisen blir spesifisert i beskrivelsen av hvert enkelt arrangement/tur/kurs.


5. Særlige forhold knyttet til avtalen

5.1 Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Heidenstrøm eventyr tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.
Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse.

5.2 Helseopplysninger

Deltager(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten og/eller gjennomføring av arrangementet før arrangementet har startet.

Vi forbeholder oss retten til å avvise deltagere som ikke holder nødvendig fysisk standard, tekniske- og/eller psykiske krav.

5.3 Risiko ved arrangementer

Deltagelse på arrangementer i natur innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi søker å minimere denne risikoen og risikoen vil variere utfra aktivitet/arrangement.
Deltager(e) plikter å innrette seg etter guiden(es)/instruktøren(es) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.
Heidenstrøm eventyr påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra guidens side.

5.4 Tap av utstyr

Deltager(e) er pliktig til å erstatte skade og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt eller leid av Heidenstrøm eventyr.


6. Deltagers rett til å avbestille arrangementet

6.1 Unntatt angrerett 

Heidenstrøm Eventyrs tjenester går inn under tjenester som er unntatt angrerett.

6.2 Avbestilling mot vederlag

 • Ved avbestilling inntil 30 dager før arrangementets start blir hele beløpet refundert bortsett fra et administreringsgebyr på 10 % av arrangementets pris.
 • Avbestiller deltager(e) mellom 30-15 dager før arrangementets start må deltager(e) betale 25 % av arrangementets pris.
 • Avbestiller deltager(e) mellom 15 og 8 dager før arrangementets start må deltager(e) betale 50 % av arrangementets pris.
 • Avbestiller deltager(e) 7 dager eller senere før arrangementets start, eller utelatt fremmøte ved arrangementets start så må deltager(e) betale arrangementet sin fulle pris.

Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved slik partiell avbestilling refunderer Heidenstrøm eventyr den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og krever inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. 
Eventuell avbestilling må skje via epost til Jostein@halvoyakajakk.no.

6.3 Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse

Samme betingelser som under pkt 6.2 Avbestilling mot vederlag, gjelder. Ved større arrangementer anbefaler Heidenstrøm eventyr at den enkelte deltager kjøper avbestillingsbeskyttelse gjennom sin reiseforsikring.

6.4 Endring av bestillingen

Deltageren(e) kan endre bestillingen mot et administrasjonsgebyr på 10% eller kr 250,- pr person pr endring (hva enn som er minst). Dette gjelder bare om Heidenstrøm eventyr klarer å innfri ønske om endring. Dette kommer i tillegg til eventuell mellomlegg på arrangementskostnad ved bytte av arrangement.
Ved ønske om endring av bestilling ta kontakt via epost til Jostein@halvoyakajakk.no eller via telefon (0047) 950 66 338.


7. Heidenstrøm eventyrs rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

7.1 For få påmeldte

Heidenstrøm eventyr kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det antall plasser som Heidenstrøm eventyr har satt som betingelse for å gjennomføre arrangementet. Om ikke annet er avtalt er fristen for slik kansellering ikke kortere enn:

 • 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
 • 7 dager før arrangementet begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
 • 48 timer før arrangementet begynner ved arrangement som varer i mindre enn 2 dager.

Varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Heidenstrøm eventyr plikter å gi deltager beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle deltagers innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

7.2 Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle turer/ruter kan Heidenstrøm eventyr måtte endre arrangementet. Heidenstrøm eventyr plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(e). Heidenstrøm eventyr vil i slike tilfeller tilby deltageren(e) et alternativt arrangement i samme tidsrom.

Om Heidenstrøm eventyr ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltageren(e) rett til å få alle deltagers innbetalte beløp refundert.

7.3 Sykdom/skade hos guide/instruktør

Ved sykdom eller skade hos guide/instruktør vil Heidenstrøm eventyr etterstrebe å skaffe en ny guide/instruktør med tilsvarende kvalifikasjoner som den avtalte. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet.

Om Heidenstrøm eventyr ikke kan tilby en alternativ veileder har deltageren(e) rett til å få alle deltagers innbetalte beløp refundert.

7.4 Hindringer forårsaket av COVID-19

Dette er et midlertidig vilkår.

Hvis restriksjoner, retningslinjer, anbefalinger, pålegg eller forbud fra lokale eller nasjonale myndigheter og etater som følger av COVID-19 pandemien hindrer Heidenstrøm eventyr eller samarbeidspartnere å gjennomføre et arrangement som beskrevet i produktbeskrivelsen, skal det tilbys:

 • et alternativt arrangement som følger retningslinjene, eller
 • et alternativt tidspunkt for gjennomføring av arrangementet

Hvis Heidenstrøm eventyr ikke har mulighet til noen av de overnevnte alternativene har deltager rett til å få alle deltagers innbetalte beløp refundert.

Kan arrangementet gjennomføres etter gjeldene råd og deltager likevel ønsker å avbestille gjelder våre vanlige avbestillingsregler under pkt 6.2.


8. Mangel ved tjenesten – rettigheter og reklamasjonsfrist 

8.1 Mangler

Deltager plikter å gi Heidenstrøm Eventyr eller guide/instruktør beskjed innen rimelig tid etter mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, dersom mangelen vil gi deltageren rettigheter etter punktene 8.1 a) – c). Oppdages mangelen etter at tjenesten har tatt til, må deltageren så vidt mulig reklamere umiddelbart på stedet, blant annet for å muliggjøre avhjelp. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og deltageren ønsker å reklamere på tjenesten når deltageren kommer hjem, må det skje senest fire uker etter at tjenesten er avsluttet og sendes som en skriftlig, begrunnet klage til Heidenstrøm Eventyr. 
Henvendelse sendes på mail til jostein@halvoyakajakk.no.

a) Avhjelp
Deltager kan kreve at Heidenstrøm Eventyr avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for Heidenstrøm Eventyr. Avhjelpen må skje innen en rimelig tid. 

Avslår deltager retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater deltager å reklamere til Heidenstrøm Eventyr eller Heidenstrøm Eventyrs representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister dekltager retten til ytterligere krav. 

b) Prisavslag
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har deltager rett til et passende prisavslag for perioden tjenesten har hatt en mangel. 

c) Heving
Har tjenesten en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av tjenesten og Heidenstrøm Eventyr ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan deltager heve avtalen og kreve tilbake verdien av tjenesten som ikke er levert. 

8.2 Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved tjenesten etter bestemmelsene i pkt 8.1

a) Avvik fra forventninger deltager har hatt og som ikke er skapt av Heidenstrøm Eventyr. 

b) Unormale vær- og andre naturgitte forhold Heidenstrøm Eventyr ikke hadde eller burde ha kjennskap til. 

c) Forhold deltgaren må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Heidenstrøm Eventyrs kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Eks: Skifte av parkeringsplass og derfor lengre gåavstand eller måtte betale for parkering pga full parkeringsplass. skal ikke betraktes som en mangel. 

d) Avvik fra det avtalte som skyldes deltagers eget forhold.


9. Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Heidenstrøm eventyr er avhengig av å registrere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt til deg.

Du har rett på å få se dine personopplysninger som Heidenstrøm eventyr har lagret og å få disse slettet. Les Heidenstrøm eventyrs fulle personvernerklæring.


10. Datalagring av personopplysninger

For at vi skal kunne lagre personopplysninger om deg i forbindelse med våre arrangement, må vi ha dine samtykker til dette. Når du godtar Heidenstrøm eventyrs vilkår samtykker du samtidig i at Heidenstrøm eventyr lagrer dine personopplysninger. Du kan reserve deg mot dette slik at alle dine data blir slettet etter arrangementet du deltar på. Dette gjøres ved å sende mail til Heidenstrøm eventyr.


11. Konfliktløsning

Klager rettes til Heidenstrøm Eventyr uten ugrunnet opphold, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan deltageren ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis deltager ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis deltager er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


12. Trykkfeil

Det tas forbehold om trykkfeil i våre detaljprogram, brosjyrer og prisliste, samt våre nettsider.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.